Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Centrum Usług Wspólnych
Podstawa prawna
Kontakt
Praca
Trwające nabory
Archiwum naborów
Ogłoszenia
Zarządzenia Dyrektora
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
2018
2019
2020
2021
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
stan 01.01.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

3/SCUW/2022 z dnia 21czerwca 2022 r.

Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Słupskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34

STANOWISKO DS. EWIDENCJI MAJĄTKU – 1 ETAT

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie,

  6. minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

  7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym,

  2. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

  3. znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  4. znajomość klasyfikacji środków trwałych (KŚT) i zasad ewidencji składników majątku w jednostkach budżetowych,

  5. dobra znajomość obsługi edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych,

  6. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

  7. znajomość programu Progman Majątek Web,

  8. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność i dobra organizacja pracy,

  9. umiejętność pracy pod presją czasu,

  10. komunikatywność,

  11. umiejętność pracy w zespole,

  12. odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy: prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych przez Słupskie Centrum Usług Wspólnych w zakresie ewidencji majątku.

   

  Do najważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

  1. prowadzenie ewidencji analitycznej podstawowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek obsługiwanych,

  2. rozliczanie wyników przeprowadzonych inwentaryzacji składników majątkowych,

  3. archiwizacja dokumentacji finansowo – księgowej jednostek obsługiwanych.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3. wymuszona pozycja ciała,

  4. praca w systemie jednozmianowym,

  5. na stanowisku pracy nie występują warunki szkodliwe.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Słupskim Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. informacje (kwestionariusz osobowy), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku lub zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie i staż pracy,

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 7. informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych,

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 1. Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

   

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds. ewidencji majątkunależy składać w formie pisemnej w siedzibie Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącej się w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34 76-200 Słupsk lub przesłać pocztą na adresSłupskie Centrum Usług Wspólnych ul. Mickiewicza 32-34 76-200 Słupsk w terminie do dnia 04lipca 2022 roku.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do SCUW.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Słupskiego Centrum Usług Wspólnych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 5. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres jednego roku w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko.pdf1 021,70 kB
informacja o przetwarzaniu danych.odt17,00 kB
Kwestionariusz osobowy.doc20,50 kB
oswiadczenie do naboru.odt15,88 kB
Autor dokumentu: Adriana Gaweł
Udostępnił: Adriana Gaweł (2022-06-21, godz. 14:49)
Modyfikacja: Adriana Gaweł (2022-06-21, godz. 14:49)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 152322