Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Centrum Usług Wspólnych
Podstawa prawna
Kontakt
Praca
Trwające nabory
Archiwum naborów
Ogłoszenia
Zarządzenia Dyrektora
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
2019
2020
2021
2022
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
2018
2019
2020
2021
2022
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
stan 01.01.2021
Wykaz wniosków i odpowiedzi udzielonych w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej
Informacja publiczna 2019
Informacja publiczna 2020
Informacja publiczna 2021
Informacja publiczna 2022
Informacja publiczna 2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

1/SCUW/2023 z dnia 28czerwca 2023r.

Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Słupskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34

STANOWISKO DS. PŁAC – 1 ETAT

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie minimum średnie,

  6. minimum 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,

  7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

  2. znajomość przepisów ustaw ustaw: Kodeks Pracy, o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniu zdrowotnym.

  3. dobra znajomość obsługi edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych,

  4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

  5. znajomość programu Progman Płace oraz Płatnik,

  6. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność i dobra organizacja pracy,

  7. umiejętność pracy pod presją czasu,

  8. komunikatywność,

  9. umiejętność pracy w zespole,

  10. odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy: obsługa płac jednostek obsługiwanych przez Słupskie Centrum Usług Wspólnych. Do najważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

  1. sporządzanie list płac oraz rozdzielników zakwalifikowania list do ujęcia w księgach rachunkowych pracowników jednostek obsługiwanych,

  2. przygotowywanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie zgodnie z zatwierdzonymi rachunkami
   w jednostkach obsługiwanych,

  3. przygotowywanie wypłat innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy m.in. ryczałtów samochodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wypłat
   z ZFŚS, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i innych na podstawie zatwierdzonych dokumentów w jednostkach obsługiwanych,

  4. dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych
   i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami,

  5. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego oraz zasiłków finansowanych z Budżetu Państwa pracowników jednostek obsługiwanych,

  6. dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne
   i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych i przelewów zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawowych terminach,

  7. sporządzanie informacji rocznej o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) dla jednostek obsługiwanych,

  8. naliczanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz dokonywanie przelewów w ustawowych terminach, sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-11 dla pracowników, emerytów i pozostałych oraz rocznej deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R) dla jednostek obsługiwanych,

  9. wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7) w zakresie uzyskanych dochodów pracowników jednostek obsługiwanych,

  10. sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS w zakresie wynagrodzeń dla jednostek obsługiwanych,

  11. sporządzanie przelewów związanych z płatnościami realizowanymi na podstawie list płac oraz płatnościami z rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

  12. przygotowywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie płac.

    

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3. wymuszona pozycja ciała,

  4. praca w systemie jednozmianowym,

  5. na stanowisku pracy nie występują warunki szkodliwe.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Słupskim Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosiłco najmniej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. informacje (kwestionariusz osobowy), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1510ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, data

   

  urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające minimum 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku lub zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie i staż pracy,

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 7. informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych,

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 1. Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds. płacnależy składać w formie pisemnej w siedzibie Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącej się w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34 76-200 Słupsk, przesłać pocztą na adresSłupskie Centrum Usług Wspólnych ul. Mickiewicza 32-34 76-200 Słupsk w terminie do dnia 14lipca 2023 roku.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do SCUW.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Słupskiego Centrum Usług Wspólnych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 5. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast dokumenty zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji będą przechowywane w Słupskim Centrum Usług Wspólnych przez okres 1 roku. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o naborze.pdf1 207,93 kB
kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien.pdf77,06 kB
oswiadczenie do naboru.pdf38,60 kB
RODO_obowiążek informacyjny dla kandydata.pdf68,82 kB
Informacja o wynikach naboru.pdf177,15 kB
Autor dokumentu: Adriana Gaweł
Udostępnił: Adriana Gaweł (2023-06-28, godz. 09:54)
Modyfikacja: Adriana Gaweł (2023-07-21, godz. 07:47)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 246463