Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości-zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Główny specjalista ds. księgowości
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

8/SCUW/2019 z dnia 02września 2019r.

Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Słupskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34

GŁÓWNY SPECJALISTA DS KSIĘGOWOŚCI – 1 ETAT

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie wyższe,

  6. minimum 4 lata stażu pracy na podobnym stanowisku,

  7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  2. znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

  3. dobra znajomość obsługi edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych,

  4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

  5. znajomość programu Progman Finanse lub też innego programu księgowego do obsługi jednostek budżetowych,

  6. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność i dobra organizacja pracy,

  7. umiejętność pracy pod presją czasu,

  8. komunikatywność,

  9. umiejętność pracy w zespole,

  10. odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy: obsługa finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych przez Słupskie Centrum Usług Wspólnych oraz prowadzenie zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.

  Do najważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

  1. dokonywanie kontroli wstępnej oraz formalno - rachunkowej dowodów księgowych oraz przygotowywanie przelewów związanych z płatnościami z rachunków jednostek obsługiwanych,

  2. kontrola zgodności operacji gospodarczej i finansowej z planem finansowym jednostki,

  3. prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont,

  4. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  5. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej podstawowych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  6. bieżąca realizacja budżetu jednostek obsługiwanych, współpraca z dyrektorami jednostek przy opracowywaniu projektów planów dochodów i wydatków oraz opracowywaniu zmian tych planów,

  7. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych wymaganych przez przepisy prawa bądź instytucje nadrzędne oraz przygotowywanie danych do sprawozdawczości SIO,

  8. zapewnienie poprawności i terminowości rozliczeń w zakresie podatku VAT w jednostkach obsługiwanych oraz przestrzegania procedur, terminów i zasad w zakresie skonsolidowanego rozliczenia z tytułu podatku VAT Miasta Słupska,

  9. rozliczanie wyników inwentaryzacji i wyjaśnianie ewentualnych różnic,

  10. pełnienie zastępstwa służbowego podczas nieobecności Głównego Księgowego,

  11. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej jednostek obsługiwanych.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3. wymuszona pozycja ciała,

  4. praca w systemie jednozmianowym,

  5. na stanowisku pracy nie występują warunki szkodliwe.

 1. Informacja o wysokości wynagrodzenia:

  Wynagrodzenie zasadnicze od 4 200 zł.

 2. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Słupskim Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7.Wymagane dokumenty:

 1. informacje (kwestionariusz osobowy), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami) tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie i staż pracy,

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 7. informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych,

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

  8. Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych może w każdym czasie i na każdym etapie
  unieważnić procedurę naboru.

  9.Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds księgowości”
  należy składać w formie pisemnej w
  siedzibie Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącej
  się w Słupsku przy ul. Mickiewicza32-34lub przesłać pocztą na adres Słupskie Centrum Usług
  Wspólnych ul.
  Mickiewicza 32-34 76-200 Słupsk w terminie dodnia 13września 2019 roku.

  10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji
  Publicznej Słupskiego Centrum Usług Wspólnych oraz na tablicy informacyjnej w
  siedzibie jednostki.

  11. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Słupskim Centrum Usług Wspólnych
  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  12.Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez
  okres jednego roku w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Adriana Gaweł
Udostępnił: Adriana Gaweł (2019-09-25, godz. 12:16)
Modyfikacja: Adriana Gaweł (2019-09-02, godz. 13:12)
Nazwa plikuRozmiar
informacja o przetwarzaniu danych.odt17,02 kB
Kwestionariusz osobowy.doc20,50 kB
oswiadczenie do naboru-2.pdf33,63 kB
informacja o wynikach.odt20,51 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 41471