Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Centrum Usług Wspólnych
Podstawa prawna
Kontakt
Praca
Trwające nabory
Archiwum naborów
Ogłoszenia
Zarządzenia Dyrektora
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
2018
2019
2020
2021
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
stan 01.01.2021

STATUT
Słupskiego Centrum Usług Wspólnych


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.


1. Słupskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej SCUW lub Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Słupska, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650);
4) ustawy z dnia 27 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);
5) niniejszego statutu.
2. Centrum ma swoja siedzibę w Słupsku. Centrum działa w granicach administracyjnych Miasta Słupska.
3. Centrum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP.
4. Słupskie Centrum Usług Wspólnych może używać nazwy skróconej SCUW lub Centrum.


Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 2.


1. Centrum prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową, rachunkową
i organizacyjną przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk.
2. Do przedszkoli obsługiwanych przez Centrum należą:
1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Słupsku;
2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku;
3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku;
4) Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów” w Słupsku;
5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku;
6) Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku;
7) Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku;
8) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku;
9) Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku;
10) Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku;
11) Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka” w Słupsku;
12) Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku;
13) Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku;
14) Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku;
15) Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek” w Słupsku;
16) Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku;
17) Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek” w Słupsku;
18) Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina” w Słupsku;
19) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku.


§ 3.


1. Do przedmiotu działania Centrum należy w szczególności:
1) przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych,
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych, która obejmuje:
a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która obejmuje:
- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
b) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, w tym: sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych,
c) przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań statystycznych, m.in. Systemu Informacji Oświatowej, we współpracy z Dyrektorami poszczególnych jednostek obsługiwanych,
d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, płacowej i kadrowej,
e) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
f) sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych,
g) prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji,
h) windykację należności we współpracy z pracownikiem jednostki obsługiwanej.
3) prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności:
a) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
b) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.
4) prowadzenie spraw kadrowych, które obejmują:
a) sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
b) kompleksowa obsługa pracowników odchodzących na emeryturę, rentę,
świadczenie kompensacyjne itp.,
c) sporządzanie dokumentów do rejestracji i wyrejestrowania z ZUS,
d) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
5) przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. ze środków UE, dotacji z budżetu państwa dla jednostek obsługiwanych.
6) obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym w danej jednostce obsługiwanej Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o dokumenty przygotowane, zatwierdzone i przekazane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych.
2. SCUW zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych.


§ 4.


Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych SCUW współpracuje z właściwymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Słupska.


Rozdział 3
Organizacja SCUW
§ 5.


1. SCUW kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Słupska.
3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Słupska.
4. Funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników sprawuje Dyrektor SCUW.
5. Dyrektor decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Słupska.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działalności zewnętrznych komórek organizacyjnych, zasady odpowiedzialności oraz obowiązki pracowników określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Słupska.
7. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawami lub niniejszym Statutem do właściwości innych organów należą do zakresu działalności Dyrektora, który może wydawać w tym przedmiocie stosowne zarządzenia.


Rozdział 4
Nadzór nad działalnością Centrum
§ 6.


1. Nadzór na działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Słupska.
2. W zakresie sprawowanego nadzoru Prezydent Miasta Słupska jest w szczególności uprawniony do:
1) dokonywania kontroli działalności Centrum,
2) dokonywania oceny pracy Dyrektora,
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową.


Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej
§ 7.


Kontrolę wewnętrzną w SCUW sprawują:
1) Dyrektor w zakresie ogólnym,
2) Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych w zgodności z obowiązującym prawem.


Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 8.


1. Majątek będący w zarządzie SCUW stanowi własność Miasta Słupska.
2. Podstawą gospodarki finansowej SCUW jest plan finansowy zatwierdzony uchwałą budżetową na rok kalendarzowy.
3. SCUW pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Słupska, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.


§ 9.


1. Centrum gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę
i należyte wykorzystanie.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, może być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych w wykonywaniem zadań statutowych Centrum.

§ 10.

Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń Centrum z budżetem Miasta Słupska sprawuje Prezydent Miasta Słupska.


Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 11.


1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Słupska propozycję zmiany w statucie.
3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Sebastian Makutynowicz
Udostępnił: Sebastian Makutynowicz (2018-09-13, godz. 09:30)
Modyfikacja: Sebastian Makutynowicz (2018-09-13, godz. 09:30)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 144222