Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Słupskie Centrum Usług Wspólnych
Podstawa prawna
Kontakt
Praca
Trwające nabory
Archiwum naborów
Ogłoszenia
Zarządzenia Dyrektora
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
2019
2020
2021
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
2018
2019
2020
2021
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
stan 01.01.2021

Uchwała Nr LIII/745/18
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2018 r.


w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art 10a pkt.1, 10b ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000)


Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Z dniem 01 września 2018 r. tworzy się jednostkę budżetową Słupskie Centrum Usług Wspólnych, zwaną dalej Centrum.
2. Nadaje się Statut Centrum, w którym określa się zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi. Statut stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Siedzibą Słupskiego Centrum Usług Wspólnych jest Miasto Słupsk.
4. Z dniem 01 stycznia 2019 r. Centrum staje się jednostką obsługującą dla przedszkoli wykazanych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanych dalej "Jednostkami obsługiwanymi".

§ 2.


Centrum zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową
i organizacyjną polegającą w szczególności na:
1) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych,
2) prowadzeniu spraw kadrowych pracowników jednostek obsługiwanych,
3) prowadzeniu spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,
4) sporządzaniu sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych,
5) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

§ 3.


1. Mienie ruchome jednostek obsługiwanych wymienione w Załączniku nr 2 służące realizacji zadań w zakresie finansów i księgowości oraz kadr i płac od dnia 01 stycznia 2019 r. staje się mieniem ruchomym Centrum.
2. W związku z utworzeniem SCUW pracownicy na stanowiskach głównych księgowych mogą stać się pracownikami SCUW w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
LIII-745-18_w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Słupskiego Centrum Usług Wspólnych".pdf305,24 kB
Autor dokumentu: Sebastian Makutynowicz
Udostępnił: Sebastian Makutynowicz (2018-09-13, godz. 08:56)
Modyfikacja: Sebastian Makutynowicz (2018-09-13, godz. 08:55)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

Deklaracja dostepnosci

odwiedzin: 144226