Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

3/SCUW/2018 z dnia 19 października 2018r.

Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Słupskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34

STANOWISKO DS PŁAC – 2 ETATY

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie wyższe,

  6. staż pracy 3 lata w jednostkach sektora finansów publicznych na podobnym stanowisku,

  7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,

  2. znajomość przepisów ustaw: Kodeks pracy, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Karta nauczyciela, Prawo oświatowe, o systemie oświaty, o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o systemie ubezpieczeń społecznych,

  3. dobra znajomość obsługi edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych,

  4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

  5. znajomość programu Progman Płace oraz programu PŁATNIK,

  6. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność i dobra organizacja pracy,

  7. umiejętność pracy pod presją czasu,

  8. komunikatywność,

  9. umiejętność pracy w zespole,

  10. odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy.

  Do najważniejszych czynności na zajmowanym stanowisku należeć będzie:

  1. sporządzanie list płac dotyczących m.in.: wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw, dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jednostek obsługiwanych oraz SCUW,

  2. przygotowywanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie zgodnie z zatwierdzonymi rachunkami w jednostkach obsługiwanych i SCUW,

  3. dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami,

  4. obliczanie i terminowe odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego dla pracowników, emerytów i pozostałych,

  5. obliczanie i terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy,

  6. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wypadkowego oraz zasiłków finansowanych z Budżetu Państwa pracowników jednostek obsługiwanych i SCUW,

  7. sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS w zakresie wynagrodzeń dla jednostek obsługiwanych i SCUW,

  8. przygotowywanie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w zakresie płac,

  9. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników SCUW i jednostek obsługiwanych oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7).

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3. wymuszona pozycja ciała,

  4. praca w systemie jednozmianowym,

  5. na stanowisku pracy nie występują warunki szkodliwe.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Słupskim Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. informacje (kwestionariusz osobowy), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami) tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 7. informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych,

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 1. Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds płac” należy składać w formie pisemnej w tymczasowym biurze Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5 pok. 120 lub przesłać pocztą na adres Słupskie Centrum Usług Wspólnych ul. Koszalińska 5 76-200 Słupsk w terminie dodnia 30 października 2018 roku.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do SCUW lub data złożenia w SCUW.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Słupskiego Centrum Usług Wspólnych) oraz na tablicy informacyjnej w tymczasowym biurze Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5.

 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 5. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres jednego roku w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Sebastian Makutynowicz
Udostępnił: Sebastian Makutynowicz (2018-10-19, godz. 12:38)
Modyfikacja: Sebastian Makutynowicz (2018-11-07, godz. 08:18)
Nazwa plikuRozmiar
kwestionariusz osobowy.pdf53,96 kB
oswiadczenie do naboru.pdf33,63 kB
informacja o przetwarzaniu danych.pdf34,22 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 25617