Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

1/SCUW/2018 z dnia 18 października 2018r.

Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Słupskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34

STANOWISKO DS KADR

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie wyższe lub podyplomowe (kierunkowe lub administracyjne),

  6. co najmniej 3-letni staż pracy w administracji na podobnym stanowisku,

  7. znajomość regulacji prawnych z zakresu:

   1. prawa pracy,

   2. ustawy o samorządzie gminnym,

   3. ustawy o pracownikach samorządowych,

   4. Karty nauczyciela,

   5. ustawy o systemie oświaty,

   6. ustawy Prawo oświatowe,

   7. ubezpieczeń społecznych.

 1. biegła umiejętność obsługi komputera,

 2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

  2. znajomość programu Kadry Progman,

  3. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność i dobra organizacja pracy,

  4. umiejętność pracy pod presją czasu,

  5. komunikatywność,

  6. umiejętność pracy w zespole,

  7. odporność na stres.

 2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych oraz pracowników SCUW,

 2. przechowywanie, archiwizowanie, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych i zniszczeniem dokumentów kadrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami jednostek obsługiwanych oraz pracownikami SCUW, m.in.:

  1. przygotowywanie i wydawanie skierowań dla kandydatów do pracy oraz pracowników na badania profilaktyczne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,

  2. prowadzenie ewidencji i kontrola aktualności szkoleń BHP i p.poż. pracowników,

  3. przygotowywanie list obecności pracowników,

  4. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

  5. prowadzenie spraw związanych z urlopami pracowników,

  6. przygotowywanie wykazu osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

  7. prowadzenie spraw związanych z występowaniem o nagrody i odznaczenia dla pracowników,

  8. gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli,

  9. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia oraz innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilno - prawnymi zawieranymi w jednostce obsługiwanej,

 2. współpraca z pracownikami ds płac w zakresie rejestracji pracowników, zleceniobiorców i ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 3. przygotowywanie danych z zakresu kadr do sprawozdań, arkusza organizacyjnego i jego aneksów,

 4. obsługa programu komputerowego Kadry Progman,

 5. przekazywanie dyrektorowi jednostki obsługiwanej informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej pracowników,

 6. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora SCUW w ramach zakresu czynności.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3. wymuszona pozycja ciała,

  4. praca w systemie jednozmianowym,

  5. na stanowisku pracy nie występują warunki szkodliwe.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Słupskim Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. informacje (kwestionariusz osobowy), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami) tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

 5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

 6. oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 7. informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych,

 8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 1. Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds kadr” należy składać w formie pisemnej w tymczasowym biurze Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5 pok. 120 lub przesłać pocztą na adres Słupskie Centrum Usług Wspólnych ul. Koszalińska 5 76-200 Słupsk w terminie dodnia 29 października 2018 roku.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do SCUW lub data złożenia w SCUW.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Słupskiego Centrum Usług Wspólnych) oraz na tablicy informacyjnej w tymczasowym biurze Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5.

 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 5. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres jednego roku w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Sebastian Makutynowicz
Udostępnił: Sebastian Makutynowicz (2018-10-18, godz. 10:26)
Modyfikacja: Sebastian Makutynowicz (2018-10-18, godz. 12:12)
Nazwa plikuRozmiar
informacja o przetwarzaniu danych.pdf34,22 kB
kwestionariusz osobowy.pdf53,96 kB
oswiadczenie do naboru.pdf33,63 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 25626