Biuletyn Informacji PublicznejSłupskie Centrum Usług Wspólnych
Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawa prawna
Uchwała Rady Miejskiej w Słupsku
Statut
Kontakt
Dane adresowe
Praca
Stanowisko ds. kadr - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. płac - zakończone
Stanowisko ds. ksiegowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. księgowości - zakończone
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - unieważniona
Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu - zakończone
Ogłoszenia
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 1 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 2 - zakup sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe - Postepowanie 3 - zakup sprzętu informatycznego
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 1/2018
Zarządzenie nr 2/2018
Zarządzenie nr 3/2018
Zarządzenie nr 4/2018
Zarządzenie nr 5/2018
Zarządzenie nr 6/2018
Zarządzenie nr 7/2018
Zarządzenie nr 8/2018
Zarządzenie nr 9/2018
Sprawozdania finansowe
2018
Sprawozdania finansowe jednostki obsługującej
2018
Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

7/SCUW/2018 z dnia 15 listopada 2018r.

Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Słupskim Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Słupsku przy ul. Mickiewicza 32-34

STANOWISKO DS. ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SEKRETARIATU – 1 ETAT

w wymiarze etatu: pełnym

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. nieposzlakowana opinia,

  5. wykształcenie wyższe,

  6. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. preferowany staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,

  2. znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do ustaw,

  3. dobra znajomość obsługi edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych,

  4. umiejętność redagowania pism urzędowych,

  5. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność i dobra organizacja pracy,

  6. umiejętność pracy pod presją czasu,

  7. komunikatywność,

  8. umiejętność pracy w zespole,

  9. odporność na stres.

 3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

Do podstawowych zadań na stanowisku należy:

  1. prowadzenie czynności kancelaryjnych w zakresie przyjmowania i ewidencji korespondencji przychodzącej do SCUW, przygotowywania korespondencji wychodzącej z SCUW, prowadzenie dziennika korespondencji,

  2. kompleksowa obsługa sekretariatu SCUW w tym: obsługa poczty elektronicznej, platformy e-PUAP, Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

  3. sprawowanie nadzoru nad pieczęciami urzędowymi (zakup, ewidencja i brakowanie pieczęci),

  4. organizacja zebrań oraz spotkań służbowych Dyrektora SCUW,

  5. przygotowywanie projektów pism, informacji i zestawień,

  6. prowadzenie rejestru zarządzeń, umów oraz skarg,

  7. opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, instrukcji, regulaminów w zakresie wykonywanych czynności, wdrażanie postanowień regulaminów wewnętrznych,

  8. prowadzenie składnicy akt,

  9. zaopatrywanie pracowników SCUW w materiały papiernicze, biurowe, środki czystości i inne niezbędne materiały i wyposażenie z zachowaniem procedur o zamówieniach publicznych,

  10. prowadzenie spraw związanych z konserwacją, remontami i naprawami sprzętu,

  11. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

  12. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych SCUW,

  13. nadzorowanie i przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów,

  14. nadzór nad właściwą eksploatacją i ochroną przed zniszczeniem oraz kradzieżą składników majątkowych SCUW.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

  1. intensywna praca wzrokowa z monitorem ekranowym,

  2. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej,

  3. wymuszona pozycja ciała,

  4. praca w systemie jednozmianowym,

  5. na stanowisku pracy nie występują warunki szkodliwe.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Słupskim Centrum Usług Wspólnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. informacje (kwestionariusz osobowy), o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zmianami) tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

  2. list motywacyjny,

  3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

  4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

  5. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

  6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

  7. informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych,

  8. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

  9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej).

 1. Dyrektor Słupskiego Centrum Usług Wspólnych może w każdym czasie i na każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu” należy składać w formie pisemnej w tymczasowym biurze Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5 pok. 120 lub przesłać pocztą na adres Słupskie Centrum Usług Wspólnych ul. Koszalińska 5 76-200 Słupsk w terminie do dnia 26 listopada 2018 roku.O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do SCUW lub data złożenia w SCUW.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Słupskiego Centrum Usług Wspólnych) oraz na tablicy informacyjnej w tymczasowym biurze Słupskiego Centrum Usług Wspólnych mieszczącym się w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5.

 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 5. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres jednego roku w Słupskim Centrum Usług Wspólnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Sebastian Makutynowicz
Udostępnił: Sebastian Makutynowicz (2018-11-15, godz. 12:14)
Modyfikacja: Sebastian Makutynowicz (2018-11-15, godz. 12:14)
Nazwa plikuRozmiar
kwestionariusz osobowy.doc19,00 kB
informacja o przetwarzaniu danych.pdf34,22 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 25623