Statut

STATUT
Słupskiego Centrum Usług Wspólnych


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.


1. Słupskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej SCUW lub Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Słupska, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, poz. 398, poz. 650);
4) ustawy z dnia 27 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);
5) niniejszego statutu.
2. Centrum ma swoja siedzibę w Słupsku. Centrum działa w granicach administracyjnych Miasta Słupska.
3. Centrum używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą, adresem siedziby oraz numerem NIP.
4. Słupskie Centrum Usług Wspólnych może używać nazwy skróconej SCUW lub Centrum.


Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 2.


1. Centrum prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową, rachunkową
i organizacyjną przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk.
2. Do przedszkoli obsługiwanych przez Centrum należą:
1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Słupsku;
2) Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku;
3) Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku;
4) Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów” w Słupsku;
5) Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku;
6) Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku;
7) Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku;
8) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku;
9) Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku;
10) Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku;
11) Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka” w Słupsku;
12) Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku;
13) Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku;
14) Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku;
15) Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek” w Słupsku;
16) Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku;
17) Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek” w Słupsku;
18) Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina” w Słupsku;
19) Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku.


§ 3.


1. Do przedmiotu działania Centrum należy w szczególności:
1) przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych,
2) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych, która obejmuje:
a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, która obejmuje:
- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
b) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, w tym: sprawozdań budżetowych, w zakresie operacji finansowych,
c) przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań statystycznych, m.in. Systemu Informacji Oświatowej, we współpracy z Dyrektorami poszczególnych jednostek obsługiwanych,
d) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej, płacowej i kadrowej,
e) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
f) sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych,
g) prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie inwentaryzacji,
h) windykację należności we współpracy z pracownikiem jednostki obsługiwanej.
3) prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych, w tym w szczególności:
a) naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
b) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.
4) prowadzenie spraw kadrowych, które obejmują:
a) sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
b) kompleksowa obsługa pracowników odchodzących na emeryturę, rentę,
świadczenie kompensacyjne itp.,
c) sporządzanie dokumentów do rejestracji i wyrejestrowania z ZUS,
d) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
5) przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. ze środków UE, dotacji z budżetu państwa dla jednostek obsługiwanych.
6) obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym w danej jednostce obsługiwanej Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w oparciu o dokumenty przygotowane, zatwierdzone i przekazane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych.
2. SCUW zapewnia realizację zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych.


§ 4.


Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych SCUW współpracuje z właściwymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta Słupska.


Rozdział 3
Organizacja SCUW
§ 5.


1. SCUW kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Słupska.
3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Słupska.
4. Funkcję pracodawcy w stosunku do pracowników sprawuje Dyrektor SCUW.
5. Dyrektor decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Słupska.
6. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działalności zewnętrznych komórek organizacyjnych, zasady odpowiedzialności oraz obowiązki pracowników określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Słupska.
7. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawami lub niniejszym Statutem do właściwości innych organów należą do zakresu działalności Dyrektora, który może wydawać w tym przedmiocie stosowne zarządzenia.


Rozdział 4
Nadzór nad działalnością Centrum
§ 6.


1. Nadzór na działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Słupska.
2. W zakresie sprawowanego nadzoru Prezydent Miasta Słupska jest w szczególności uprawniony do:
1) dokonywania kontroli działalności Centrum,
2) dokonywania oceny pracy Dyrektora,
3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na działalność statutową.


Rozdział 5
System kontroli wewnętrznej
§ 7.


Kontrolę wewnętrzną w SCUW sprawują:
1) Dyrektor w zakresie ogólnym,
2) Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych w zgodności z obowiązującym prawem.


Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 8.


1. Majątek będący w zarządzie SCUW stanowi własność Miasta Słupska.
2. Podstawą gospodarki finansowej SCUW jest plan finansowy zatwierdzony uchwałą budżetową na rok kalendarzowy.
3. SCUW pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Słupska, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.


§ 9.


1. Centrum gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę
i należyte wykorzystanie.
2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, może być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych w wykonywaniem zadań statutowych Centrum.

§ 10.

Kontrolę nad prawidłowością rozliczeń Centrum z budżetem Miasta Słupska sprawuje Prezydent Miasta Słupska.


Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 11.


1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Słupska propozycję zmiany w statucie.
3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.