Uchwała Nr LIII/745/18
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 czerwca 2018 r.


w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art 10a pkt.1, 10b ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000)


Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Z dniem 01 września 2018 r. tworzy się jednostkę budżetową Słupskie Centrum Usług Wspólnych, zwaną dalej Centrum.
2. Nadaje się Statut Centrum, w którym określa się zakres obowiązków powierzonych Centrum w ramach wspólnej obsługi. Statut stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Siedzibą Słupskiego Centrum Usług Wspólnych jest Miasto Słupsk.
4. Z dniem 01 stycznia 2019 r. Centrum staje się jednostką obsługującą dla przedszkoli wykazanych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, zwanych dalej "Jednostkami obsługiwanymi".

§ 2.


Centrum zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową
i organizacyjną polegającą w szczególności na:
1) prowadzeniu rachunkowości jednostek obsługiwanych,
2) prowadzeniu spraw kadrowych pracowników jednostek obsługiwanych,
3) prowadzeniu spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,
4) sporządzaniu sprawozdawczości finansowej, budżetowej, w zakresie operacji finansowych i statystycznej jednostek obsługiwanych,
5) prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami.

§ 3.


1. Mienie ruchome jednostek obsługiwanych wymienione w Załączniku nr 2 służące realizacji zadań w zakresie finansów i księgowości oraz kadr i płac od dnia 01 stycznia 2019 r. staje się mieniem ruchomym Centrum.
2. W związku z utworzeniem SCUW pracownicy na stanowiskach głównych księgowych mogą stać się pracownikami SCUW w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska